Onze club onze toekomst

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 –  Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Olympia Boys , hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 11 januari 1965 en is gevestigd te Ommel.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 22-02-1979.

Artikel 2 –  Leden

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. aspiranten
  2. junioren
  3. senioren
  4. leden van verdienste
  5. ereleden
 2. Junioren zijn die leden die de leeftijd van negentien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Senioren zijn leden van negentien jaar en ouder.

Artikel 3 –  Leden van verdienste en ereleden

Lid van verdienste:

 • Lid van RKVV Olympia Boys
 • Minimaal 10 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
 • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies
 • Geen huidige bestuursleden
 • Door voordracht van het bestuur voor incidentele (projectachtige) zaken

Erelid:

 • Promotie vanuit de groep van Leden van Verdienste
 • Minimaal 25 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
 • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies
 • Minimaal 3 periodes zitting in bestuur
 • Geen huidige bestuursleden
 • Door voordracht van het bestuur voor incidentele (projectachtige) zaken

Artikel 4 – Rustende leden/ begunstigers

 1. De vereniging kent naast leden begunstigers.
 2. Rustende leden/ begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Rustende leden/ begunstigers kunnen worden uitgenodigd voor het bijwonen van openbare manifestaties.
 4. Rustende leden/ begunstigers zijn ten alle tijden welkom op de accommodatie, maar zijn geen lid van de KNVB.
 5. De rechten of verplichtingen van de rustende leden/ begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 5 – Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling van het aanmeld formulier via de website van de club, of door invulling van een aanmeldformulier dat is op de vragen via de secretaris.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld, dit is afhankelijk van de leeftijdscategorie en zullen door de penningmeester via een automatische incasso worden geint.
 3. Het secretaris draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 4. Opzegging lidmaatschap dient via een aanmeldingsformulier te gebeuren. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar is de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 6 – Aanneming van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. De secretaris laat zich adviseren omtrent de toelating van degenen die zich voor het lidmaatschap van de vereniging hebben aangemeld door jeugd-/senioren afdeling.

Artikel 7 – Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement in te kunnen zien.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Leden vanaf 18 jaar hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun woon of verblijf adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

Artikel 8 – Straffen

 1. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart zullen automatisch worden opgevolgd door de vereniging, boetes dienen door de leden zelf te worden betaald.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 9 – Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 • Shirt: blauw-zwart
 • Broek:  zwart
 • Kousen:  blauw

Artikel 10 – Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele commissie bestuurders, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Het bestuur kan een raadgevende stem als advies uitbrengen op voorgenomen besluiten tijdens de algemene ledenvergadering.
 3. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 4. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
 5. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 6. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
 7. Ieder bestuurslid is verplicht een persoonlijk belang bij een (voorgenomen) bestuursbesluit direct bij de overige bestuursleden te melden. Het bestuur bespreekt dit persoonlijk belang en onderzoekt of er sprake is ven een (potentieel) tegenstrijdig belang.
 8. Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen haar bevoegdheid in haar gehele omvang te behartigen en toezicht te houden op naleving van de afspraken die gemaakt worden binnen de vereniging.

Artikel 11 – Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren indien nodig.
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd.
  3. zorgt voor de ledenadministratie van de vereniging.
  4. zorgt dat de ingekomen stukken bij de juiste personen terecht komen.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging.
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven.
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
  4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren.
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
  6. Notuleert tijdens de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. De verslagen van de leden vergadering zijn desgewenst in te zien.

Artikel 12 – Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten, dit kunnen ook de aftredende bestuursleden zijn dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
  In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 13 – Kascommissie

 1. Conform artikel 17 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden .
 3. De kascommissie controleert jaarlijks de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt van haar bevindingen tijdens de algemene ledenvergadering de leden hiervan op de hoogte. Na goedkeuring kan de penningmeester gedechargeerd worden.

Artikel 14 – Overige commissies

 1. De vereniging bestaat uit diverse commissies. Van de meeste commissies maakt de bestuurder deel uit van het hoofd bestuur:
  1. junioren
  2. senioren
  3. technische
  4. activiteiten
  5. communicatie
  6. accommodatie
  7. ontmoetingsruimte
 2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 3. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur.
 4. Een commissie vergadert zo dikwijls de bestuurder van de commissie dit wenselijk achten.

Artikel 15 – Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die tijdens de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 4. Inning van de contributie zal bij voorkeur middels automatische incasso plaats vinden.

Artikel 16 – Gebouwen van de vereniging

 1. De ontmoetingsruimte en kleedlokalen zijn eigendom van de vereniging.
 2. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 3. De ontmoetingsruimte is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk.
 4. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de ontmoetingsruimte.
 5. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 17 – Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht dit zo spoedig mogelijk maar tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 5. Bij thuiswedstrijden van de senioren zal een bestuurslid aanwezig zijn.
 6. Een door de KNVB geschorste speler is wel verplicht bij de wedstrijden van zijn team aanwezig te zijn.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 19 – Representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien het bestuur hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt. Deze representatie handtering staat vermeld in het Lief en Leed protocol van de vereniging

Artikel 20 – Sponsoring

Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 21 – Kunstgras

Het is niet toegestaan zich buiten clubactiviteiten op het kunstgras veld ( sportpark) te bevinden.

Regels kunstgrasveld:

 1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het veld betreden. Zorg dus voor schone schoenen voor je het veld op gaat, gebruik de matten. Schoenen met platte zolen zijn niet toegestaan. Na de wedstrijden de schoenen aanhouden, niet met sokken op het veld lopen.
 2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken.
 3. Geen kauwgom op het veld.
 4. Geen glas op of rond het veld.
 5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
 6. Geen stalen noppen gebruiken.
 7. Niet expres tegen de omheining schieten.
 8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, teamleider, trainer, scheidsrechter en grensrechters. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de omheining is niet toegestaan.
 9. Niet slepen met doelen ( optillen dus )
 10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaats.
 11. Er dient op te worden toegezien dat niemand aan de doelen of netten gaat hangen.

Artikel 22 – Rook en Alcohol

 1. In de gehele accommodatie geldt een rook verbod, het is alleen toegestaan bij het daarvoor bestemde rookpunt op het buitenterras.
 2. Het is verboden dat reserve spelers roken in de dug-out of langs het veld.
 3. In de ontmoetingsruimte mag geen alcohol geschonken worden aan jongeren onder de 18 jaar.
 4. Het is verboden om alcohol te drinken langs het veld tijdens wedstrijden, dit geldt zowel voor spelers als supporters.

Artikel 23 – Diefstal

De vereniging is op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal/ vermissing en vernieling in en om het sportpark van eigendommen van derden.

Artikel 24 – Defibrillator

In de muur aan de voorzijde van ons club gebouw is een kluisje geplaatst met een defibrillator die bij reanimatie kan worden gebruikt.
Voor toegang tot de defibrillator is een code uitgegeven aan leden van Olympia Boys, namen met telefoonnummers staan op het kluisje.

Artikel 24- Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage staan tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

Artikel 25 – Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het reglement op de site.
 4. In alle gevallen waarin de statuten alsmede het huishoudelijke reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 22 maar 2022

 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA