Onze club onze toekomst

Statuten

Artikel 1 – Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

 1. De vereniging is genaamd RKVV Olympia Boys, hierna te noemen: “de vereniging”. Zij
  heeft haar zetel in Ommel de gemeente Asten.
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat wordt gehouden bij de Kamer van
  Koophandel te Eindhoven nummer 40236889.

Artikel 2 – Duur

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 3. De vereniging is opgericht op 11 januari 1965

Artikel 3 – Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in
  al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
  b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en
  evenementen;
  c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
  d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.
 3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 – Lidmaatschap

 1. a. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
  b. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB,
  kunnen lid zijn van de vereniging.
 2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet
  tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het
  lidmaatschap heeft beëindigd.
  b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de
  vereniging een functie – welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan
  te vragen.
  c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te
  worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende
  algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2
  van dit artikel bepaalde.
 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere
  verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen.
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden
  zijn opgenomen, een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen

 1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging
  onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden
  rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid
  nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur
  onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur
  daartoe niet te machtigen.
 2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden
  verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene
  vergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
 3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en
  verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door
  het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van
  een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen
  door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 7. De leden zijn gehouden:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur,
  van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB,
  alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen en/of van de
  voetbalsport in het algemeen, niet te schaden.

Artikel 6 – Straffen

 1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet,
  dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of
  waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de
  wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen
  van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het
  algemeen worden geschaad.
 2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de
  behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement
  en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het
  Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een
  tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de
  vereniging te beschouwen.
 3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b
  van dit artikel te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het
  Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
 4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen de volgende
  straffen worden opgelegd:
 5. berisping;
 6. schorsing;
 7. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
 8. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor
  een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
 9. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in
  de straf genoemde termijn uit te oefenen;

Artikel 7 – Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze statuten;
 2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in het Tuchtreglement
  anders is bepaald.
 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  a. in de gevallen in de statuten genoemd;
  b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het
  lidmaatschap stellen;
  c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
  laten voortduren.
 4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
 5. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 6. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
  verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk
  geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot
  opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd,
  die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en
  verplichtingen hieronder begrepen;
 7. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
  vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
 8. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b van dit lid bepaalde,
  slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een
  opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet
  van toepassing.
  b. In afwijking van het onder a van dit lid bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke
  ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in lid 3, lid 4 onder b en lid 6 van
  dit artikel.

Artikel 8 – Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die
  zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage
  te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens
  de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging
  worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het
  geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 – Bestuur

 1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene
  vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt
  vastgesteld door de algemene vergadering.
  b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De
  kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
 3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een
  door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond
  herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de
  plaats van zijn voorganger in.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in
  onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – in het clubblad, door
  middel van een schriftelijke kennisgeving en/of door middel van een bericht op de website
  van de vereniging – mededeling aan de leden.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de
  hem opgedragen taak, waarbij men zich moet richten naar de belangen van de vereniging
  en de met haar verbonden ondernemingen of organisaties. Indien het een aangelegenheid
  betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel
  aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet
  nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
  termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste
  twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden
  wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 10 – Bestuursbevoegdheid

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
  vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of ontstentenis
  van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot uitoefening van al zijn taken en
  bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
  beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet
  of ontstentenis van alle bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk
  ten minste drie vervangende bestuursleden aan. Voor de gedurende deze periode verrichte
  bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en
  bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken
  te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
  van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
  borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
  zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij
  een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in
  artikel 9 lid 5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het
  besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 11 – Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
  tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid
  van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond
  waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te
  vertegenwoordigen.
 3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden
  toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
  Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de
  bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot
  vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 10 lid 5 van deze
  statuten bedoelde handelingen.
 4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
  vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan
  nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de
  desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 12 – Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
  vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen
  kunnen worden gekend.
 2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
  boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een
  jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het
  legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
  de algemene vergadering over.
  b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt
  een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen
  melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
  bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één
  plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te
  maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan
  de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
  gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
  inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
  verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de
  jaarstukken blijken.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven
  jaar lang te bewaren.

Artikel 13 – Geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  c. subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
  vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
  ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van
  contributie.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie
  voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 14 – Besluiten van organen van de vereniging

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die
  commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn
  belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering
  beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
  de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
  genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan
  betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
  vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
 4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij
  uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet
  of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander
  dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden
  bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit
  vereiste ook voor de bekrachtiging.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander
  is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie
  het was gericht.
 5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de
  mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
 6. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het
  besluit regelen;
 7. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6 van deze
  statuten;
 8. wegens strijd met een reglement.
  b. Tot de onder a van dit lid bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften
  bevatten, waarop in lid 4 onder b van dit artikel wordt gedoeld.
 9. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde
  van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een
  belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
 10. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a van dit artikel, kan
  door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
  Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is
  niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt
  toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 – Algemene vergaderingen

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de
  wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering
  gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
  zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
  van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van
  een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische
  weg toegezonden bericht, met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als
  bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
  vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
  van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
  verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het
  bepaalde in lid 3 van dit artikel of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. jaarverslag van het bestuur;
  c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  d. verslag van de kascommissie;
  e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende
  toelichting;
  f. vaststelling van de contributies;
  g. vaststelling van de begroting;
  h. benoeming bestuursleden;
  i. benoeming commissieleden;
  j. rondvraag.

Artikel 16 – Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn
  plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander
  door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen
  gemaakt, ook als deze digitaal gehouden wordt. De notulen worden in het clubblad en/of op
  de website van de vereniging gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden
  gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17 – Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
  b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene
  vergadering.
  c. In afwijking van het onder b van dit lid bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht
  op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te
  voeren, als overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van deze statuten, diens
  beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
  d. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de algemene
  vergadering over moet besluiten
 2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
 3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid
  van achttien (18) jaar en ouder. Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt voldaan als
  de volmacht elektronisch is vastgelegd. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem,
  in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.
 4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in
  hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die
  personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
 5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft,
  mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
  algemene vergadering.
 6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter of
  de algemene vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 7. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 8. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
  • blanco uitgebracht zijn;
  • op enigerlei wijze ondertekend zijn;
  • iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
  • andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
   b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18 – Elektronisch stemmen

 1. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten stemgerechtigd zijn, kunnen het
  stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de
  stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
  rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
  uitoefenen.
 2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
  communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag
  voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde
  van de vergadering worden uitgebracht.
 3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
  communicatiemiddel.

Artikel 19 – Statutenwijziging

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
  vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
  statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
  moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
  statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
  afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
  een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
  waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering
  kennisgegeven aan alle leden door middel van schriftelijke kennisgeving en/of via een langs
  elektronische weg toegezonden bericht.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene
  vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging
  met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte
  stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of
  vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
  is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering
  bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
  opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of op de website
  van de vereniging. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte
  bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
  statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te
  leggen.
 6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van
  de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Artikel 20 – Fusie

 1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 19 lid 1, 2 en 4
  van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld,
  dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met
  name genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering
  moet ten minste veertien dagen bedragen.

Artikel 21 – Ontbinding en vereffening

 1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 19 lid 1 en lid
  2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
  vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen
  in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de leden aanwezig of
  vertegenwoordigd is (quorum).
  c. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene vergadering
  aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch
  uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene vergadering. Het besluit moet
  worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte
  stemmen.
 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld,
  dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor
  oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als
  vereffenaars.
  b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting
  hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer
  vereffenaars.
 4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald,
  terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo
  kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten
  doel stelt.
 5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
  vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
  reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de
  vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening.

Artikel 22 – Reglementen

 1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere
  reglementen vaststellen en wijzigen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
  noch met de statuten.
 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en
  reglementen van de KNVB.
 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA