Onze club onze toekomst

Regeling lief en leed

RKVV Olympia Boys is een vereniging waarin met passie en plezier voetbal wordt gespeeld. Het sociale leven is van uiterst belang om deze doelstelling te realiseren. Hiervoor is een hechte team- en clubbinding van groot belang. Een lief en leed regeling is een van die activiteiten welke direct een positieve bijdrage hieraan leveren.De regeling Lief en Leed van RKVV Olympia Boys geeft richtlijnen hoe wij als voetbalvereniging onze betrokkenheid willen tonen bij bijzondere gebeurtenissen van onze leden, vrijwilligers, sponsoren en relaties als het gaat om: blessures, ziekte, overlijden, geboorte, huwelijk, afscheid van leden, vrijwilligers en elftal spelers. benoeming Erelid en lid van Verdienste, kampioenschappen en promotie, jubileum, bezoek recepties, feest vrijwilligers, nieuwjaarsreceptie en onderscheidingen.

Met bijgaande opsomming worden de meest voorkomende gebeurtenissen genoemd, waarbij het daarnaast echter voor kan komen dat er in bepaalde, hier niet genoemde gevallen, een ad hoc beslissing genomen moet worden. Het geformuleerde beleid is daarmee een richtlijn waarvan per situatie en in overleg, kan worden afgeweken.

Aandacht voor betrokkenen bij de vereniging wordt erg belangrijk gevonden binnen een dorpsclub als de onze. Lief en leed levert hierin een belangrijke bijdrage. We kunnen dit niet alleen, want wij zijn natuurlijk niet alleswetend. Hierbij dan ook een oproep aan iedereen: Laat ons weten wat er binnen de vereniging speelt. Wij zorgen dan voor een gepaste attentie.
Op basis van eigen signaleringen, ontvangen kaartjes maar ook via meldingen van anderen worden er acties ondernomen via de onderstaande regeling en wordt er zoveel mogelijk persoonlijke aandacht geschonken aan onderstaande gebeurtenissen. Bij gebeurtenissen van lief en leed, vragen wij jullie dit dan ook te melden bij administratie@olympiaboys.nl, zodat de kans dat een gebeurtenis over het hoofd wordt gezien zo klein mogelijk is of geef dit door aan de penningmeester of secretaris.

Blessures
Spelers die langdurig en/of ernstig geblesseerd zijn geraakt bij wedstrijden/trainingen van RKVV Olympia Boys en als hiervan melding is gemaakt, krijgen een beterschapskaart en attentie. Bij ziekenhuisopname wordt zo snel als mogelijk contact opgenomen, eventueel gecombineerd met bezoek in het ziekenhuis met een attentie door een bestuurslid, TC-lid of jeugdcommissielid. De attentie heeft een waarde van € 15,00

Betreft het een jeugdlid, dan wordt afgestemd met de ouders/verzorgers wat een passende attentie is. Als een speler van een tegenpartij tijdens een wedstrijd op ons sportpark zeer ernstig geblesseerd raakt (bijvoorbeeld beenbreuk), dan wordt namens onze vereniging door de Jeugdcommissie als het gaat om jeugdspelers of door de TC als het gaat om senioren een attentie aangeboden. In overleg met de begeleiding van het team van de betreffende speler/speelster wordt bezien of bezoek wenselijk is en door wie.

Ziekte
Wanneer een lid of vrijwilliger van de vereniging gedurende lange tijd ziek (minimaal 3 weken) is, wordt een beterschapskaart gestuurd en krijgt hij een attentie. Bij ziekenhuisopname wordt zo snel als mogelijk contact opgenomen, eventueel gecombineerd met bezoek in het ziekenhuis met een attentie door een bestuurslid, TC-lid of jeugdcommissielid. Betreft het een jeugdlid, dan wordt afgestemd met de ouders/verzorgers wat een passend geschenk is. De attentie heeft een waarde van € 15,00

Overlijden van een actief lid of vrijwilliger

Wanneer een erevoorzitter, een erelid, een lid van verdienste, een bestuurslid, een actief lid, rustend lid/donateur, vrijwilliger of sponsor overlijdt, wordt door een afvaardiging van het bestuur een condoleancebezoek afgelegd dan wel een rouwkaart c.q. condoleancebrief gestuurd. Indien de naasten het bestuur vragen om te spreken bij de plechtigheid, stemt het bestuur af wie namens het bestuur het woord voert en wordt indien mogelijk en gewenst met de naasten de tekst afgestemd. Als eerbetoon en ter nagedachtenis aan de overledene beginnen (de) wedstrijden met een minuut stilte en dragen de spelers van het eerste een rouwband. In overleg tussen de voorzitter en de nabestaanden wordt afgesproken of dit op prijs wordt gesteld. Als het bestuur op de hoogte is gebracht van het overlijden van een aanverwant van het op dat moment actief lid, sponsor, vrijwilliger (kind, ouder, partner) wordt een rouwkaart gestuurd namens het bestuur. Verzoek van naasten en/of wens van de overledene om gebruik te mogen maken van de accommodatie voor een samenzijn wordt door het bestuur in overleg met de naasten besproken.

Geboorte
Indien het bestuur en/of commissie een geboortekaartje ontvangt van een lid of vrijwilliger, wordt bij het betreffende gezin een felicitatiekaart bezorgd.

Huwelijk
Wanneer het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen dat een lid of vrijwilliger in het huwelijk treedt of 25, 40 of 50 jaar is getrouwd, dan zal een afvaardiging van het bestuur deze bruiloft c.q. receptie bezoeken en een attentie overhandigen. De attentie heeft een waarde van € 15,00

Afscheid van spelers van een seniorenteam
Van actieve voetballers, die deel hebben uitgemaakt van een elftal en gedurende een periode van (minimaal) 10 jaar hebben gevoetbald, wordt na melding hiervan door de Technische Commissie, in overleg door de voorzitter of bestuurslid voetbaltechnische zaken bij de laatste thuiswedstrijd van het competitieseizoen op passende wijze op het veld afscheid genomen.

Afscheid leden en vrijwilligers
Wanneer een lid of vrijwilliger afscheid neemt en minimaal 10 jaar zich heeft ingezet voor de belangen van de vereniging, dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het aantal jaren dat hij actief is geweest volgens de inschrijving in Sportlink.

Benoeming erelid
Op voordracht van het bestuur wordt aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel gedaan om een lid te benoemen tot erelid. Bij het beoordelen van een benoeming speelt veelal de tijdsduur in relatie tot de impact van zijn activiteiten, taken en rol een belangrijke overweging. De inhoud moet dus niet uit het oog worden verloren. Een erelid betaalt geen contributie, heeft stemrecht en is gast in de bestuurskamer. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt nogmaals stilgestaan bij de benoeming. Van de benoeming wordt melding gemaakt op de website en wordt een persbericht uitgedaan naar lokale nieuwssites en de lokale huis-aan-huis bladen.

Criteria benoeming lid van verdienste of erelid
Leden van Verdienste en ereleden worden benoemd wegens bijzondere verdienste jegens de vereniging.
De benoeming wordt door het bestuur voorgesteld in de Algemene Ledenvergadering en daar vastgesteld door de leden. Voor de gehele procedure zie onderaan.

Lid van verdienste:

 • Lid van RKVV Olympia Boys
 • Minimaal 10 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
 • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies
 • Geen huidige bestuursleden
 • Door voordracht van het bestuur voor incidentele (projectachtige) zaken

Erelid:

 • Promotie vanuit de groep van Leden van Verdienste
 • Minimaal 25 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
 • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies
 • Minimaal 3 periodes zitting in bestuur
 • Geen huidige bestuursleden
 • Door voordracht van het bestuur voor incidentele (projectachtige) zaken

Procedure:

a. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
b. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
c. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.
d. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd.
e. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigt met meer dan 75% van de stemmen wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt gedurende de Algemene Ledenvergadering of op de Halfjaarlijkse Ledenvergadering.
f. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

Kampioenschappen en Promotie Jeugd
Bij een officieel kampioenschap vanuit de KNVB/poule winst in competitie en promotie en bij het winnen van de KNVB beker wordt door de Jeugdcommissie namens het bestuur het team en begeleiding in de kantine beloond met een attentie. Bij de jongste jeugd zal aandacht worden besteedt als alle wedstrijden worden gewonnen. Bij de jongste jeugd is er namelijk geen sprake van registratie in competitieverband.
Senioren Bij een kampioenschap en promotie en bij het winnen van de KNVB beker wordt door het bestuur het team en begeleiding beloond met een attentie.

Jubileum
In dit geval wordt met jubileum bedoeld het bereiken van 25, 40, 50 of 65-jarig lidmaatschap van voetbalvereniging RKVV Olympia Boys. De jubilarissen worden bepaald aan de hand van de ledenlijst van de vereniging. Hierbij wordt uitgegaan van de ledenlijst zoals die in Sportlink is opgenomen. In Sportlink wordt tevens vastgelegd wanneer iemand gehuldigd is en wordt zover als mogelijk vastgelegd hoe het lidmaatschap verloopt (functies, actief lid, kaderlid etc.). – Namens het bestuur wordt de jubilaris schriftelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de huldiging. De jubilaris ontvangt een attentie en een dankwoord van de voorzitter. De huldiging geschiedt tijdens de nieuwjaarsreceptie volgend op het jaar waarin de betrokkene het lidmaatschap van 25, 40, 50 of 65 jaar heeft bereikt. Van het jubileum wordt melding gemaakt op de website en wordt een persbericht uitgedaan naar lokale nieuwssites en de lokale huis-aan-huis bladen.

Bezoek recepties
In principe bezoekt tenminste één bestuurslid een receptie waarvoor het bestuur expliciet is uitgenodigd. Hij kan zich laten vergezellen door één of meerdere ambassadeurs. Per geval wordt bekeken of het bezoek van de receptie ook kan worden waargenomen door één of beide ambassadeurs. Indien geen uitnodiging is ontvangen wordt naar bevinding van zaken gehandeld. De attentie heeft een waarde van € 15,00

Feest en waardering voor vrijwilligers
Olympia Boys heeft als standpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun werkzaamheden.
Leden dienen zich bewust te zijn van het belang van de inzet van de vrijwilligers voor de vereniging en zich te alle tijden positief op te stellen naar deze vrijwilligers.
Het bestuur neemt zoveel als mogelijk gelegenheden te baat om haar waardering uit te spreken naar de vrijwilligers toe. Dit kan zijn bij ledenvergaderingen, openingsspeeches van feestavonden, bij huldiging van jubilarissen, enz.
Belangrijkste blijft echter dat vrijwilligers vrijwilliger zijn omdat zij dit leuk vinden om te doen, omdat zij Olympia Boys een warm hart toedragen en een bijdrage willen leveren aan het voortbestaan van de vereniging. Waardering voor vrijwilligers moet vooral bestaan uit dankbaarheid van de leden.
Op het eind van het seizoen wordt op het sportpark / kantine een activiteit voor de kaderleden en vrijwilligers georganiseerd en aangeboden. Iedere vrijwilliger en kaderlid zijn met partner welkom.

Onderscheiding KNVB of Koninklijke onderscheiding
Onderscheidingsregeling KNVB: o.a. het langdurig vervullen van bepaalde bestuursfuncties en of combinatie van vereniging en KNVB-functie. Zie verder de website van de KNVB voor de onderscheidingsregeling.

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/2423/informatieonderscheidingen2
Als een persoon een Koninklijke onderscheiding ontvangt welke gerelateerd is aan zijn werkzaamheden voor de vereniging dan bezoekt een afvaardiging van het bestuur deze persoon en wordt hem een attentie overhandigd.

SLOTBEPALINGEN
De opsomming in deze regeling van Lief en Leed gebeurtenissen is geen volledige c.q. limitatieve opsomming.
Wanneer de regeling niet voorziet in een situatie die zich voordoet, dan handelt en beslist het bestuur naar bevinding van zaken. Tevens behoudt het bestuur het recht voor om (extra) aandacht te schenken aan (bijzondere) situaties die zich voordoen of af te wijken van de richtlijnen zoals in deze regeling zijn opgenomen.
Het spreekt voor zich dat in voorkomende gevallen de partner en kinderen van de betreffende persoon hierbij ook betrokken worden.

INWERKTREDING RICHTLIJNEN
De richtlijnen Lief en Leed zijn in de bestuursvergadering van 22 maart 2022 vastgesteld, per direct in werking getreden en gepubliceerd op de website van de vereniging.

 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA