Onze club onze toekomst

Algemene Ledenvergadering dinsdag 20 december

29 november 2022

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,
Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in de
ontmoetingsruimte op dinsdag 20 december 2022 om 20.45 uur.
Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021
  Deze notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 3. Jaarverslag seizoen 2021/2022
 4. Financieel verslag seizoen 2021/2022 en begroting 2022/2023
 5. Verslag en benoeming Kascommissie
 6. Mededelingen Bestuur en Commissies
  • goedkeuring statuten zie concept website
  • energie
  • contributie
 7. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar : Thijs Berkers
  • Aftredend en herkiesbaar : Jaap van Lieshout
  • Aftredend en herkiesbaar : Frank van de Weijer
  • Aftredend en herkiesbaar : Niels van Bree
  • Aftredend en herkiesbaar : Mattie van Deursen
 8. Activiteiten
 9. Rondvraag

Na afloop van de vergadering bent u van harte uitgenodigd op onze kerstborrel 

Berichten van verhindering graag doorgeven aan een van de bestuursleden of mailen naar:
secretariaat@olympiaboys.nl

Bestuur RKVV Olympia Boys

Overig nieuws

 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA